Wu Xiaoran 2018-2022 — London / Hangzhou / Shanghai